Miljøprojekt nr. 1960, 2017

Ny viden om lavfrekvent lydisolation af boliger - i områder med vindmøller

Forsøgsbygning - stueetage
12-10-2017

I denne rapport præsenteres resultaterne af en undersøgelse om tilvejebringelse af ny viden om mulighederne for at forbedre lydisolering mod lavfrekvent støj i danske boliger i områder med vindmøller

Baseret på eksisterende viden fra litteraturstudiet er der gennemført målinger på 23 bygningskonstruktioner, hvoraf 15 omfattede forsøg med efterisolering og forbedring af en tung facade, 7 forsøg med en let facade (udnyttet tagetage) og 1 forsøg med ændring af rumakustikken. Målingerne er primært udført i frekvensområdet 8 - 200 Hz.

Resultaterne er bearbejdet og efterfølgende er der udført en vurdering af den gene-virkning, som vindmøllestøj vil give anledning til indendørs bag de tunge og lette facadekonstruktioner.

Læs publikation