Udvikling og afprøvning af koncept for beslutningsstøtte-system for bekæmpelse af skadevoldere i landbruget

30-10-2017

I projektet er udviklet og afprøvet en prototype til et beslutningsstøttesystem, som kan benyttes i forbindelse med valg af behandling af skadevoldere på landbrugsafgrøder. Forudsigelserne i systemet er baseret på prognoser for udvikling af skadevolderen ved brug af stokastiske modeller og giver dermed landmanden mulighed for at beslutte, om han skal behandle skadevolderen i en given situation under hensyn til landbrugsøkonomiske og miljømæssige konsekvenser af mulige alternative pesticidbehandlinger. Såfremt landmanden har tillid til systemet, vil unødvendige behandlinger, hvorved forstås behandlinger, hvor tætheden af skadevolderen ikke overstiger det, landmanden vil tolerere i forhold til merudbyttet, kunne undgås. Hvis behandling umiddelbart udelades, vil landmanden kunne benytte systemet til at vurdere, hvornår en eventuel næste monitering i marken skal foretages og dermed til at optimere planlægningen af markarbejdet. Tilgængeligheden og kvaliteten af moniteringsdata er afgørende for prognoserne. Der er benyttet tre afgrøde-skadevolder cases: bladlus og vindaks i vintersæd og storknoldet knoldbægersvamp på vinterraps til udviklingen af prototypen. Data for bladlus er bedre end for de øvrige skadevoldere og modellen for bladlus i vintersæd er derfor mest troværdig i den foreliggende version. Modelarbejdet har haft et generisk sigte og det forventes at modellen kan tilpasses andre cases end de valgte ligesom alternative bekæmpelsesmetoder og human sundhed vil kunne inddrages i fremtidige versioner.

Læs publikation