Dybe bioporers arealmæssige forekomst og betydning for pesticidudvaskningen mellem jordoverfladen og kemisk reduceret grundvandszone i moræneler

Dybe bioporers arealmæssige forekomst og betydning for pesticidudvaskningen mellem jordoverfladen og kemisk reduceret grundvandszone i moræneler

08-05-2017

Rapporten belyser forekomsten af makroporer, bioporer og sprækker i landbrugsjord, og hvordan disse påvirker udvaskningen af pesticider.

I projektet blev det påvist, at sprækker i jorden i sig selv ikke er aktive transportveje med mindre, der er bioporer, såsom regnormegange og rødder, i dem. Projektet bekræfter makroporers betydning for transport af pesticider til grundvandet. Projektet viser at forbundne, dybe bioporer er nødvendige for, at der kan ske en hurtig transport af pesticider til grundvandet.
Projektet viser igen vigtigheden af opdaterede vejrdata til modellering, da det er ekstrem nedbør, der er bestemmende for udvaskning af pesticider i makroporer. Hyppigheden af ekstremnedbørshændelser er tiltaget som følge af klimaforandringerne og forventes at blive hyppigere i årene fremover, hvorfor gamle vejrdata vil give misvisende resultater, når de bruges i modellerne.
Endelig giver projektet konkret viden om, hvordan boringer bør udføres, og hvordan prøver bør udtages fra grundvandet for at sikre en retvisende vurdering af koncentrationen i grundvandet.

Læs publikation