Miljøprojekt nr. 1934, 2017

Brancheliste for freon og frigivelse af freon fra fjernvarmerør til poreluft og grundvand

10-05-2017

Rapporten omhandler tidligere anvendelse af freon som bla. opskumningsmidler i isoleringsmaterialer til fx fjernevarmerør og deraf følgende risiko for jord- og grundvandsforurening. En sådan risiko vurderes primært at være knyttet til intensiv anvendelse og deponering af isoleringsmaterialer. Afgivelse af freon- og TCA-holdige opskumningsmidler fra fjernvarmerør er nærmere undersøgt på udvalgte midt/vestjyske lokaliteter, hvor der generelt ikke blev påvist overskridelser af de foreliggende afdampningskriterier for freon eller TCA. Der sker en nedsivning til det øverste grundvand, men der er ikke fundet overskridelser af grundvandskvalitetskriterierne. Samlet vurderes det, at fjernvarmerør som forureningskilde ikke medfører en betydende risiko for hverken grundvand eller arealanvendelse.

Læs publikation