Miljøprojekt 1938, 2017

Livscyklusvurdering af behandling af imprægneret træaffald

29-06-2017

Rapporten indeholder en livscyklusbaseret miljøvurdering af behandling af imprægneret træaffald i Danmark. Undersøgelsen er gennemført med henblik på at vurdere den miljømæssigt mest hensigtsmæssige måde at håndtere imprægneret træaffald

Indsamlingen af data for behandlingsscenarierne i projektet er foregået gennem en kortlægning af den nuværende situation, gennemførelse af et større forbrændingsforsøg af trykimprægneret træ hos Renosyd I/S samt et litteraturstudie af eksisterende viden. Endvidere har en række eksperter på området været kontaktet, hvoraf flere indgår i følgegruppen. Data for baggrundsprocesser var hovedsageligt indhentet fra tilgængelige databaseprocesser. Overordnet kan det konkluderes, at termisk behandling af imprægneret træaffald medfører besparelser i drivhuseffekt og andre energirelaterede kategorier, herunder forbrug af fossile ressourcer. Miljøbesparelserne skyldes, at træaffaldets energiindhold udnyttes og erstatter produktion af marginal, fossilholdig energi. Miljøbesparelserne er størst for forgasning og forbrænding på affaldsforbrændingsanlæg grundet de antagne virkningsgrader. Da miljøbesparelserne i høj grad afhænger af anlæggenes energieffektiviteter, bør disse tages i betragtning, når det besluttes hvordan imprægneret træaffald skal håndteres i fremtiden. Det samme gælder niveauet for røggasreningsning på de termiske anlæg. Når imprægneret træaffald behandles termisk ender størstedelen af krom, kobber og arsenen fra træet i askerestprodukterne, enten i bundasken eller i flyveasken.

Læs publikation