MIljøprojekt 1939, 2017

Kortlægning af CCA-imprægneret træaffald i Danmark

29-06-2017

Rapporten indeholder en kortlægning af, hvor store mængder imprægneret dansk træaffald, der i 2012 blev deponeret henholdsvis forbrændt

Fokus i undersøgelsen var på træaffald imprægneret med kobber, krom og arsen (CCA). Formålet med kortlægningen var at generere data til en livscyklusvurdering af behandling af CCA-imprægneret dansk træaffald. CCA-imprægneret træaffald indsamles på genbrugspladser, via storskraldsordninger og fra bygge- og anlægsaktiviteter. CCA-imprægneret træaffald bortskaffes ved forbrænding – primært i Tyskland – hvor energiindholdet i træet udnyttes. Data fra spørgeskemaundersøgelse, interviews og udtræk fra ADS indikerer, at der blev genereret omkring 40.000-50.000 tons CCA-imprægneret træaffald i 2012. Det blev estimeret, at mindst 12.300 tons CCA-imprægneret træaffald i blandede fraktioner medforbrændtes på danske affaldsforbrændingsanlæg som følge af fejlsortering. Samlet set skal den reelle affaldsmængde sandsynligvis findes mellem de værdier som er fremskaffet i nærværende arbejde og de modelprædiktioner, som tidligere er gennemført, dvs. i spændet fra ca. 40.000 – 65.000 tons pr. år.

Læs publikation