Miljøprojekt 1936, 2017

Fuldskala forbrændingsforsøg med imprægneret træaffald

29-06-2017

Rapporten omhandler et fuldskala forbrændingsforsøg, som er gennemført for at tilvejebringe data til en miljømæssig og samfundsmæssig økonomisk vurdering af håndtering af imprægneret træaffald

Der er udført to fuldskala forbrændingsforsøg med henholdsvis dedikeret forbrænding (dvs. forsøg, hvor der udelukkende blev brændt imprægneret træaffald) og 10 % medforbrænding sammen med en blanding af erhvervsaffald og dagrenovation. Forud for forbrændingsforsøgene blev der udført et repræsentativt prøveudtag for det indsamlede imprægnerede træaffald. Prøveudtagningen blev foretaget med henblik på at tilvejebringe repræsentative kemiske analyser af metaller og PAH i træaffaldet. Ved dedikeret forbrænding af imprægneret træaffald ses en øget koncentration af metallerne kobber, krom og arsen i de forskellige affaldsstrømme fra forbrændingsprocessen sammenholdt med 10 % medforbrænding. Koncentrationen af alle øvrige metaller, samt PAH og PCDD/F er lavere for dedikeret forbrænding af imprægneret træaffald, end for 10 % medforbrænding. Det er ved anvendelse af rapportens data vigtigt at være opmærksom på, at data stammer fra forbrændingsforsøg og ikke en stabil driftssituation.

Læs publikation