Miljøprojekt nr. 1942, 2017

Effektvurdering af Kemikalieindsats 2014-2017

07-06-2017
Kemikalier

Rapporten præsenterer en effektvurdering af Kemikalieindsats 2014-2017 med henblik på at vurdere indsatsens effekter.

Kemikalieindsats 2014-17 er inddelt i tre hovedområder: Giftfrie produkter, international indflydelse ressourcer i kredsløb. Hovedområderne er ydermere blevet inddelt i en række indsatsområder – i alt 14 indsatser. Rapporten viser at de miljø- og sundhedsøkonomiske gevinster, som har kunnet kvantificeres, langt opvejer omkostningerne. 

Den samfundsøkonomiske analyse peger på en samlet nettogevinst på ca. 1 mia. kroner i nettonutidsværdi over en 50-årig periode. Der er gennemført følsomheds- og usikkerhedsberegninger, som viser, at resultatet må anses for at være robust. Eftersom effektvurderingen kun omfatter en kvantitativ vurdering af en begrænset del af indsatsen, er denne nettogevinst udtryk for et konservativt skøn, og den reelle værdi må forventes at være betydeligt højere. I forhold til den kvalitative analyse er der udført break-even analyser, der viser at indsatsen kun skal bidrage marginalt for at have tjent sig selv hjem ift. f.eks. kontaktallergi, hormonforstyrrende stoffer og globale aftaler.

I analysen skelnes der mellem tre typer af aktiviteter: Vidensopbygning, information/oplysning og regulering. Effekterne af aktiviteterne er forskellige. I analysen er det primært regulering, som har kunnet kvantificeres. Ikke desto mindre skal de tre typer af effekter ses i sammenhæng i forhold til udvikling af reguleringen. I forhold til information og oplysning anbefaler rapporten at der fremadrettet skal være fokus på adfærdsændringer for at kunne opgøre effekten. Det er ved kvantificeringen af kemikalieindsatsens effekter forudsat, at der gennemføres kontrol således at alle reguleringer overholdes. Interviewede virksomheder har generelt ikke været i stand til at kvantificere effekter af kemikalieindsatsen, f.eks. i forhold til sparet tid, omkostninger ved substitution eller effekt på markedsandel. Dog understøtter brancheorganisationerne og virksomhederne generelt vurderingen af kemikalieindsatsens positive gevinst.

Læs publikation