Planteaffald med pesticider - Håndtering af planteaffald med indhold af pesticider og nedbrydning af pesticider i komposterings- og biogasanlæg

05-07-2017

I danske væksthusgartnerier benyttes der en række pesticider, som ikke er tilladt til udendørs anvendelse. Planteaffald fra væksthuse kan derfor potentielt udgøre et miljøproblem i forbindelse med oplag og bortskaffelse. I denne rapport beskrives (1) hvordan håndteringen af planteaffald fra væksthuse er reguleret i udvalgte nabolande, (2) i hvilket omfang der er påvist pesticidrester i planteprodukter, planteaffald og kompost fra væksthuse, og (3) i hvilket omfang pesticider nedbrydes i komposterings- og biogasanlæg.

I Norge er der udarbejdet regler for håndtering af affald fra planter behandlet med specialpræparater til væksthuse, men reglerne er endnu ikke udmøntet i konkrete godkendelser. I Sverige, Tyskland og Holland håndteres planteaffald fra væksthuse efter de generelle regler for håndtering og deponering af affald, herunder farligt affald.

I norske undersøgelser er der påvist et betydeligt antal pesticider i planter fra væksthuse. Koncentrationerne er oftest lavere end 1 mg/kg (vådvægt), mens den højeste målte koncentration er 5,1 mg/kg for et enkelt stof og 14,4 mg/kg for summen af alle påviste stoffer. I prøver af kompostbunker ved væksthusgartnerier er der kun påvist et mindre antal pesticider, og i alle tilfælde er sumkoncentrationerne lavere end 1 mg/kg. I Danmark er der påvist pesticider i udsivende vand fra kompostbunker. Studierne af nedbrydning viser, at de fleste af de undersøgte pesticider nedbrydes ved kompostering og/eller bioforgasning eller undergår primær omdannelse, så moderstoffet ikke længere kan påvises. Sammenfattende vurderes det, at der foreligger for få data til, at der kan konkluderes endeligt på egnetheden af kompostering og bioforgasning som behandlingsmetoder for pesticidholdigt planteaffald.

Læs publikation