Droner til monitering af flerårigt ukrudt i korn

Droner til monitering af flerårigt ukrudt i korn

11-01-2017

Projektets mål var at overflødiggøre et unødvendigt forbrug af herbicider til bekæmpelse af flerårigt ukrudt før kornhøst, ved at registrere ukrudtet ved hjælp af droner og udarbejde herbicidtildelingskort, så herbiciderne kun anvendes, hvor der er registreret ukrudt. 

Der blev udviklet procedurer for overflyvning, fotografering, billedanalyse og kortdannelse for at kunne bekæmpe ukrudtet med lavest mulig indsats af ukrudtsmidler. En væsentlig konkret målsætning var at automatisere billedanalysen, som er den væsentligste hindring for, at droner kan vinde indpas i ukrudtskortlægningen.

I projektet blev der udviklet et nyt billedanalyseprogram, kaldet Thistle Tool, til detektion af tidsler og andet grønt ukrudt i modent korn. Programmet rummer både en farve- og en teksturdel. I farvedelen analyseres kvadrater på 1 m2 ved hjælp af et vegetationsindeks, Excess Green (ExG). Programmets teksturdel tilføjede ikke afgørende til detektionens præcision og blev opgivet ret tidligt i projektet, da den var meget beregningstung. Evaluering og anvendelse af Thistle Tool beror således alene på programmets farvedel. Der ligger dog stadig et IT udviklings- og optimeringsarbejde, som skal udføres, hvis tidsforbruget til billedanalyse og kortdannelse skal bringes ned på de ønskede 5 min. pr. hektar.

Men projektet viser, at droner kan anvendes til at kortlægge tidsler før høst, og at det forekommer realistisk, at det kan gøres på en økonomisk effektiv måde, som kan betales via de herbicidbesparelser, som kan opnås. De udviklede procedurer og algoritmer skal dog afprøves og kædes sammen med sted-specifik ukrudtsbekæmpelse under praktiske forhold, så alle led i kæden fra fotografering til bekæmpelse optimeres samlet.

Læs publikation