Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter nr. 154, 2017

Risikovurdering af sundhedsskadelige stoffer i bilers indeklima – et forprojekt

24-02-2017

Formålet med projektet er at få et overblik over, om niveauerne af organiske opløsningsmidler (VOC) i nye biler kan udgøre en sundhedsmæssig risiko. Bilkabinen er sammensat af mange syntetiske materialer, der afgasser forskellige kemiske forbindelser, og bidraget fra det enkelte materiale til luften inde i bilen afhænger af arealet af materialerne i kabinen, og om det har overflade direkte ind til kabinen, eller om det er dækket af andre materialer

I rapporten gennemgås tidligere undersøgelser af VOC i biler og data herfra bruges som grundlag for risikovurderingerne af materialerne.

I undersøgelserne er der bl.a. fundet stoffer med øjen- og luftvejsirriterende effekter, fx aldehyder, phenol, methylpyrrolidon og caprolactam samt alifatiske og aromatiske kulbrinter, der har kronisk neurotoksiske effekter.

Rapporten konkluderer at der ved indstigning i overophedet bil vil kunne være opbygget forholdsvis høje koncentrationsniveauer af øjen- og luftvejsirriterende stoffer i kabinen, og at der kan forekomme kortvarige irritations- og geneeffekter for føreren og passagererne. Afgasning af øvrige stoffer vurderes ikke at udgøre en sundhedsmæssig risiko for fører og passagerer.

Læs publikation