Miljøprojekt nr. 1893, 2016

Sigtning af slagge inden sortering

09-02-2017

Formålet med projektet har været at udvikle et forsorteringsanlæg, som kan sortere den specielle, våde sammenblanding af flyveaske, gips og slagger fra forbrænding af affald, som findes i USA, således det bliver muligt at frasortere metal og jern fra amerikansk slagge med Meldgaards danske sorteringsanlæg (Triple Eddy Current).

Da de amerikanske slagger er våde, klumper de sammen og stopper normale sorteringsanlæg til. Normalt deponeres slaggerne direkte uden udsortering af jern og metal.

En række sorteringsteknologier er blevet testet i projektet. Det er lykkedes at konstruere et anlæg, der ved hjælp af trampolinsigte-teknologi kan forsortere den amerikanske slagge, så der efterfølgende kan udsorteres jern og metal.

Anlægget er i dag i drift i fuld skala, og bygget op i direkte forbindelse med eksisterende forbrændingsanlæg i Baltimore, Florida og Virginia. 

Læs publikation