Nabotjek af praksis vedrørende Transportforordningen og klassificering af affald

09-08-2017

Danske virksomheder og andre aktører inden for affaldsområdet vurderer, at administrationen af Transportforordningen i Danmark er strengere end i andre lande. Det gælder bl.a. i forhold til procedurer for opnåelse af tilladelse til import/eksport af affald, og i forhold til klassificering af affald.

Regeringen har nedsat en Task Force for øget Ressourceeffektivitet med repræsentation af Erhvervsstyrelsen og Miljøstyrelsen med henblik på at afdække barriererne for virksomheders ressourceeffektivitet og komme med forslag til konkrete løsninger.

Som led i taskforcen er der foretaget nabotjek på udvalgte områder.

Rapporten præsenterer resultatet af et nabotjek af, hvorledes myndighederne i Tyskland og Sverige arbejder med klassificering af affald generelt, særligt grønlistet affald, samt med overførsel af grønlistet affald mellem EU-lande. Endvidere berøres praksis for ændringer i en anmeldelse om overførsel af affald i medfør af Transportforordningen.

Til brug for undersøgelsen er der foretaget en screening af dokumenter udarbejdet af eller for EU-Kommissionen (DG Miljø og Eurostat). Med henblik på at få et indblik i myndighedernes praksis på området i Tyskland og Sverige, er der gennemført interviews med udvalgte personer på centralt og decentralt niveau.

Læs publikation