Vejledning nr. 20, 2016

Vejledning om B-værdier

14-09-2016

Vejledningen indeholder en liste over de gældende B-værdier, fastsat indtil 2016 samt de retningslinjer og definitioner, som anvendes ved fastsættelse af B-værdier. B-værdien (bidragsværdi) er en grænseværdi for den enkelte virksomheds bidrag til luftforureningen i omgivelserne. B-værdierne anvendes blandt andet i forbindelse med dimensionering af skorstens- og afkasthøjder og skal anvendes i tæt sammenhæng med Luftvejledningen fra Miljøstyrelsen.

Vejledningen beskriver i kapitel 2, hvordan der fastsættes B-værdier for de særlige stofgrupper: blandingsfortyndere, lægemiddel¬stoffer mv., olie- og kulafledte stoffer og produkter samt PAH-forbindelser.
Vejledningen har været i høring i perioden 21. september 2015 til 20. oktober 2015. Der er indkommet 5 høringssvar. Høringen har givet anledning til, at et afsnit om proteinstøv er taget ud af vejledningen for at blive revideret, at det er blevet præciseret i vejledningen, at overholdelse af B-værdien dokumenteres ved OML-modellen, samt at der er genindført en præcisering af hvornår stoffers lugt er afgørende for B-værdien, hvilket var beskrevet i en fodnote i den tidligere B-værdivejledning. Miljøstyrelsen har på baggrund af høringssvarene igangsat et udredningsarbejde om fastsættelse B-værdier for proteinholdigt støv. Når dette arbejde er afsluttet og efter høring heraf, vil Miljøstyrelsen indarbejde de nye B-værdier i vejledningens kapitel 2.

Læs publikation