Miljøprojekt nr. 1888, 2016

GrundRisk – Metode til at estimere lertykkelse under jordforureninger, der er kortlagt på V1 og V2

25-10-2016

Miljøprojektet er et vigtigt input i den igangværende udvikling af en effektiv metode til risikoscreening af kortlagte jordforureninger (V1 og V2), således at grundvandstruende jordforureninger identificeres på et tidligt stadium.

Metoden er udviklet af GEUS i samarbejde med Miljøstyrelsen og DTU Miljø under hovedprojektet GrundRisk. Metoden estimerer lertykkelser over det øverste grundvandsmagasin defineret i den Nationale Vandressource Model (DK-modellen). Som input benyttes et koordinatsat landsdækkende datasæt af kortlagte V1- og V2-lokaliteter (i alt ca. 35.000), der rekvireres fra Danmarks Miljøportal. Der inddrages desuden andre væsentlige hydrogeologiske parametre i den opstillede applikationen, som er vurderet vigtige i den følgende risikoscreening af de kortlagte jordforureninger.

 

Læs publikation