Miljørapport nr. 1894, 2016

Regler og metoder for støj fra vindmøller i andre lande

08-11-2016

Regler og metoder for støj fra vindmøller i andre lande

Rapporten omhandler en undersøgelse af målemetoder og støjregler for vindmøller i 10 lande/delstater. Undersøgelsen er udført som et litteraturstudium.

For de undersøgte lande tegner der sig to overordnede metoder til kontrol af støjen fra vindmøllerne:

  1. Beregning af støjudbredelsen ved boliger, baseret på vindmøllens målte kildestyrke.
  2. Langtidsmålinger direkte ved boliger.

De to metoder giver anledning til forskellige typer støjgrænser. Til begge metoder knyttes der faste støjgrænser udendørs ved boliger, men metode 2 har derudover også relative støjgrænser, der afhænger af boligområdets baggrundsstøj. Der stilles her krav til, hvor meget vindmøllerne må forøge baggrundsstøjen ved en bolig. Metode 2 er mest udbredt i Frankrig og de engelsktalende lande.

Metode 1 ser ud til at være bedst valideret pga. de internationale standarder og metoder, der benyttes. Kildestyrkemålinger udføres pr. vindmølle og kan sædvanligvis udføres på 1-2 dage pr. vindmølle alt efter ønsket vindhastighedsområde. Målingerne foregår tæt på møllen og kan normalt planlægges, så de ikke forstyrres af baggrundsstøj. Støjen ved boligerne kan nemt beregnes.

Metode 2 kræver langvarige målinger og regelmæssige standsninger af vindmøllerne. Det efterfølgende analysearbejde af måledata kan være omfattende, og det kan vise sig svært at adskille vindmøllens støjbidrag fra baggrundsstøjen.  De statiske parametre (L 10 , L 50 og L 90 ), der benyttes til at beskrive støjen, kan være svære at forholde sig til for lægmand.

Læs publikation