Jordbearbejdningens indflydelse på pesticidudvaskning til markdræn

Jordbearbejdningens indflydelse på pesticidudvaskning til markdræn

14-11-2016

Pesticider, som udbringes på marker, kan udvaskes til markdræn. Fra markdræn kan pesticiderne transporteres videre til overfladevand i søer og åer. Rapporten undersøger, hvordan forskellige måder at bearbejde landbrugsjord påvirker udvaskningen af pesticider til dræn. Der blev undersøgt udvaskning fra marker med traditionel jordbearbejdning som pløjning og harvning og fra marker, hvor man kun bearbejder jorden i begrænset omfang. Jordbearbejdning påvirker jordens egenskaber, og for nogle pesticider er udvaskningen større fra marker, der pløjes. For andre pesticider er der størst udvaskning fra marker med reduceret jordbearbejdning. Der kunne således ikke gives et entydigt svar på, om traditionel eller reduceret jordbearbejdning er det bedste i forhold til at beskytte miljøet mod udvaskning. En klar konklusion fra projektet er, at det frarådes at bearbejde jorden, når den er våd, da det vil føre til at jorden komprimeres i spor, og det vil føre til øget udvaskning gennem makroporer.
Modelberegninger udført i projektet viser, at det er under ekstreme regnvejrshændelser, at den største udvaskning sker. Derfor er det vigtigt at ekstreme vejrhændelser indgår i modellerne. Det anbefales derfor at anvende vejrdata fra flere år i modellerne, så så det sikres, at disse hændelser inddrages. Modelberegningerne viser også, at bindingen af pesticider i jord bør beskrives som en tidsafhængig proces for at få de mest realistiske resultater.

Læs publikation