Energipotentialer og CO2-skyggepriser for energibesparende og energiproducerende teknologier i spildevandsrensning

18-11-2016

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning SVANA (tidligere del af Naturstyrelsen) igangsatte i efteråret 2015 et projekt om beregning af energipotentialer og CO2-skyggepriser for en række forskellige spildevandsrensningsteknologier. CO2-skyggeprisen er omkostningen for at reducere et tons CO2.

Flere og flere spildevandsanlæg i Danmark bliver energiproducerende. I dag er mange anlæg nettoenergi-forbrugende, men skal i fremtiden være nettoenergiproducerende. Dette fremgår af Vandvisionen, som branchen i Danmark har vedtaget (Vand Topmøde, 2015). Der er således behov for at se nærmere på hvordan og med brug af hvilke teknologier spildevandssektoren kan reducere energiforbruget og endda producere energi.
Samtidig er der behov for at undersøge om teknologierne også kan bidrage til at nå de danske CO2-reduktionsmål.

Projektet omfatter følgende 7 teknologier:
• Bundbeluftning
• Fosforgenvinding med Struvit
• Kvælstoffjernelse med Anammox
• Termisk hydrolyse
• Biogas fra forbehandlet affald
• Varmepumper
• Styring af lattergasudledning

Læs publikation