Miljøprojekt nr. 1841, 2016

Termisk oprensning på Knullen 8, Odense

18-03-2016

Undersøgelse af fysiske og kemiske konsekvenser af termisk oprensning af forurenet jord

Rapporten indeholder en gennemgang af litteratur om effekten af opvarmning af jord på jordens styrke- og deformationsegenskaber. Rapporten indeholder desuden undersøgelser udført under et oprensningsprojekt på en tidligere renserigrund, hvor der blev udført oprensning i moræneler ved elektrisk opvarmning og ved dampopvarmning af i et underliggende sandlag.

I forbindelse med projektet er effekten af damppuden under leren moniteret, og der er foretaget en monitering af deformationer i jord og overliggende bygningsdele – sidstnævnte for at indhente viden om, hvilken indflydelse opvarmningen har på disse. Der er redegjort for, i hvilket omfang opvarmningen kangive anledning til direkte nedbrydning af de chlorerede opløsningsmidler i opvarmningszonen. Der er desuden udført en geokemisk undersøgelse af omfanget af pyritdannelse i forbindelse med opvarmningen.

Resultaterne af deformationsundersøgelserne viste, at der for en fast forkonsolideret moræneler, som der var tale om, ikke opstår nævneværdige sætninger eller deformationer, mens litteraturstudiet viste, at der for ikke forkonsoliderede jordarter kan ske større sætninger eller deformationer.

Læs publikation