Environmental project No. 1840, 2016

Evaluation of selected sensitising fragrance substances

A LOUS follow-up project

09-03-2016

Fragrances are widely used in many different types of consumer products and consumers may thus be exposed to fragrances from many different sources. The exposure can be substantial despite the fact that fragrances are typically used in relatively low concentrations in individual products. Skin sensitisation (contact allergy) is a critical effect for human health for many fragrances. The purpose of this project was to retrieve and review the available data for 42 selected sensitising fragrance substances in order to assess whether these substances are potent enough fulfil the criteria for classification as strong sensitisers in sub-category 1A according to the CLP Regulation on classification, labelling and packaging. A classification as a strong sensitizer in category 1A will impact the level of information that has to be supplied on the label on e.g. washing and cleaning products containing such substances. The more stringent labelling requirements for products containing potent sensitisers will provide better protection of users (both consumers and workers) as it will allow sensitised individuals to take precautionary measures to prevent direct skin contact with such products.

Dansk resume 
Parfume er vidt udbredt i mange forskellige typer forbrugerprodukter, og forbrugere bliver eksponeret for parfume fra mange forskellige kilder. Eksponeringen kan være betragtelig på trods af, at parfumestoffer generelt anvendes i relativt lave koncentrationer i de enkelte produkter. Hudsensibilisering (kontakt allergi) er en af de kritiske effekter for sundheden for mange parfumestoffer. Formålet med dette projekt var at søge og vurdere de tilgængelige data for 42 udvalgte sensibiliserende parfumestoffer for at vurdere, om disse stoffer er potente nok til at opfylde kriterierne for klassificering som stærkt sensibiliserende stoffer i kategori 1A i henhold til CLP forordningen om klassificering, mærkning og emballering. En klassificering som stærkt sensibiliserende i kategori 1A vil have betydning for mærkningen af f.eks. vaske- og rengøringsmidler indeholdende sådanne stoffer. De strengere mærkningskrav for produkter indeholdende potente allergener vil give en bedre beskyttelse af brugerne (både forbrugere og arbejdstagere), da det vil give sensibiliserede personer den nødvendige information i forhold til at forebygge direkte hudkontakt med sådanne produkter.

Læs publikation