Miljøprojekt nr. 1846, 2016

Jordforureningers påvirkning af overfladevand - test af screeningsværktøjet for overfladevand

02-05-2016

I projektet testes det, i hvilket omfang de jordforureninger, som screeningsværktøjet vedrørende jordforureningers påvirkning af overfladevand udpeger som kritiske, også reelt udgør en risiko for vandløbene.

Testningen er gennemført med fysiske undersøgelser af en række udvalgte jordforureninger og i nærtliggende vandløb.  

Miljøprojektet har alene omfattet jordforureninger, som er forurenet med klorerede opløsningsmidler.

Læs publikation