Miljøprojekt nr. 1847, 2016

PCB-renovering

Forsøg med renovering med ny miljørigtig luftdræningsmetode og PCB-prøvetagning med boremelsmetode

09-05-2016

Denne rapport indeholder to delprojekter. Det første delprojekt omhandler udvikling af en luftdræningsmetode til PCB-renovering af bygninger med PCB-holdige elastiske fugemasser. Det andet delprojekt omhandler udvikling af en forenklet udtagningsproces for prøvemateriale til efterfølgende analyse for PCB på traditionel vis.

Første delprojekt

Projektdelen om luftdræningsmetoden har haft til formål at udvikle en brugbar og veldokumenteret renoveringsmetode, hvor affaldsmængden af PCB-forurenet bygningsaffald reduceres betragteligt og under minimalt indgreb i bygningen. Samtidig holdes PCB-indholdet i indeklimaet lavt under renoveringen og nedbringes betydeligt efter renovering.

Projektet har vist, at metodens markedspotentiale i praksis er begrænset af, at de fleste PCB-belastede bygninger ikke opfylder de tekniske forudsætninger vedrørende primærkildens beskaffenhed og placering og PCB-koncentration i indeklimaet. Fra bygherresiden blev den nødvendige adgang til drift af pumpeenheder nævnt som afgørende barriere mod etablering af systemet i udlejningsejendomme.

Andet delprojekt

Projektet har vist, at boremelsmetoden overordnet set er praktisk anvendelig og giver brugbare resultater. Der er dog observeret en forskel i PCB-niveauet målt på prøvemateriale udtaget med boremels-metoden og prøvemateriale udtaget ved mejsling.

For at kunne anvende metoden i praksis, vurderes der at være behov for at kende sammenhængen mellem prøveresultater opnået ved boremelsmetoden og ved fx mejlsling eller borekerner.

Man vil dog kunne anvende boremelsmetoden på afgrænsede projekter, såfremt der indledningsvist etableres en korrelation mellem prøveresultater opnået med boremelsmoteden og med traditionelle metoder for hver materialetype i det pågældende projekt. Prøvedata opnået ved sådanne projekter vil kunne bidrage til systematisk videreudvikling af boremelsmetoden.

Læs publikation