Evaluering af bekæmpelsesmiddelforskningsprogrammet

Evaluering af Miljøstyrelsens bekæmpelsesmiddelforskningsprogram

24-05-2016

Denne rapport beskriver en evaluering udført af DAMVAD Analytics A/S

Bekæmpelsesmiddelforskningsprogrammet finansierer strategisk forskning i bekæmpelsesmidler. Formålet er at sikre, at der opnås viden, der kan anvendes i forvaltningen på området. Med denne evaluering er effekterne af forskningsprogrammet og organiseringen af programmet analyseret. 

Det er evaluators klare vurdering, at Bekæmpelsesmiddelforskningsprogrammet giver et forskningsmæssigt løft til de deltagende forskere, og at spillover-effekterne af programmet er betydelige for de deltagende forskningsinstitutioner. Grundet afrapportering via videnskabelige rapporter, er potentialet for publikationer i internationale tidsskrifter ikke optimalt udnyttet. Det formodes at påvirke gennemslagskraft og tiltrækning af internationale forskere.

Forvaltningsmæssigt anvendes forskningsresultaterne især til intern videnopbygning i forbindelse med regulering og administration på området samt på EU området. Forankringen hos Miljøstyrelsen sikrer den forvaltningsmæssige relevans. Der er ikke er oplagte gevinster ved at lægge Bekæmpelsesmiddelforskningsprogrammet administrativt sammen med andre programmer.

Det vurderes, at forskningseffekterne kan øges ved, at der sker mere målrettede opslag af projekter, dog uden at gå på kompromis med forskningsfriheden, og at fokus styrkes i forhold til at opdyrke kritisk forskningsmasse på bekæmpelsesmiddelområdet i Danmark.

Det vurderes endvidere, at Miljøstyrelsens anvendelse af forskningen kan styrkes gennem øget dialog mellem bevillingshaverne på tværs af de igangværende projekter samt en bedre forventningsafstemning mellem forskerne og programadministrationen om bevillingernes formål. 

Læs publikation