Forvaltningsplan for strandtudse

29-01-2016

Beskyttelse og forvaltning af strandtudsen, Epidalea calamita
og dens levesteder i Danmark

Denne forvaltningsplan for strandtudse er udsendt af Naturstyrelsen som led i opfølgning af lovens bemærkninger. Forvaltningsplanen samler vores eksisterende viden om strandtudsen, om dens tilstand og giver en række anbefalinger, til hvordan vi fremover kan sikre den i vores natur. Den giver f.eks. anvisninger på pleje i klit og klithede, eng og strandeng samt råstofgrave, således at strandtudsens yngle- og rasteområder kan opretholdes og forbedres.

Læs publikation