Miljøprojekt nr. 1818, 2016

Miljømæssig vurdering af AOX med indhold af reaktionsprodukter fra anvendelse af hypochlorit til desinfektion

12-01-2016

Formålet med undersøgelsen har været at identificere og foretage en risikovurdering af forurening med halogenerede stoffer (organiske jod-, brom- og chlorforbindelser) påvist som forhøjede AOX-indhold (adsorberbart organisk halogen) i terrænnært grundvand på og umiddelbart nedstrøms en slagterigrund i Holstebro.

Rapporten gennemgår dannelse og forekomst af halogenerede stoffer og analytiske forhold ved anvendelse af analysemetoden AOX i grundvand. Herefter gennemgås områdets geologi, slagterigrundens tidligere anvendelser og de hidtidige undersøgelser efterfulgt af en gennemgang og udvælgelse af mulige AOX-kilder, som grundlag for valg af undersøgelsesstrategi. Afrapporteringen af undersøgelsesresultater indledes med definition af baggrundsniveauer for udvalgte parametre i grundvand efterfulgt af resultater fra borearbejde og analyser af jord, grundvand og poreluft. På baggrund af foreliggende resultater foretages en vurdering af AOX-udbredelse og kilder samt byens påvirkning af grundvandet. Kilden til konstaterede forhøjede AOX-indhold vurderes i al væsentlighed at være anvendelse af betydelige mængder hypochlorit eller lignende chlorholdige produkter til desinfektion af slagteriprocesserne igennem de sidste mindst 60-70 år på slagterigrunden. AOX-påvirkningen og udbredelsen med organiske chlorholdige stoffer fra anvendelse af hypochlorit er hurtigt aftagende og overvejende begrænset til toppen af det terrænnære grundvand. I det konkrete undersøgelsesområde viser projektet, at AOX-påvirkning fra anvendelse af hypochlorit på slagteriet ikke
udgør en risiko for grundvandsressourcen, vandindvindingen eller områdets recipienter. Endvidere vurderes der ikke med de konstaterede AOX-indhold at være en betydende risiko for af¬damp¬ning til inde- eller udeklima ligesom anvendelsen af hypochlorit
generelt ikke har givet anledning til jordforurening i betydende omfang.

Læs publikation