Kortlægning af kemiske stoffer I forbrugerprodukter nr. 145, 2016

Kortlægning og risikovurdering af toluen og andre neurotoksiske stoffer i børneværelset

26-02-2016

Formålet med projektet var at undersøge om udsættelsen for toluen og andre neurotoksiske stoffer kan være problematiske for børns sundhed. Dette blev vurderet i forhold til den eksponering, børn vil have i et typisk børneværelse, og der blev samtidig taget højde for eksponering fra andre kilder.

Der blev ud fra litteraturgennemgangen udpeget en række produkter, der havde størst sandsynlighed for at indeholde de udvalgte stoffer. Der blev i analyserne fra klimakamre i stor og lille skala generelt målt lav afgasning af de udvalgte stoffer. For at bekræfte eller afvise de relativt lave eksponeringsniveauer, som blev fundet i emissionsmålingerne, blev der udført opfølgende feltmålinger af de neurotoksiske stoffer i 19 børneværelser. Toluen var det hyppigst fundne stof og blev målt i alle 19 børneværelser. Generelt var de målte koncentrationer i overensstemmelse med resultater fra klimakammeranalyserne. Der var dog nogle enkelte børneværelser, hvor koncentrationer var enten på niveau med de højeste emissionsmålinger eller endnu højere.  For disse børneværelser blev renovering, som foregik i et hus, lim og maling til bygning af flymodeller samt tilstedeværelse af mange plast- og gummifigurer, påpeget som de mulige stærke kilder. Der var dog et børneværelse med meget forhøjede koncentrationer af flere kemikalier i indeluften. Det viste sig, at børneværelsets ydervæg grænsede op til et skur, hvor der blev opbevaret en plæneklipper samt motorbenzin og en række terpentinholdige produkter i plastdunke, som kunne forklare de høje koncentrationer. I dette børneværelse var afdampningen af neurotoksiske stoffer så høj, at det udgjorde en risiko

Læs publikation