Miljøprojekt nr.1891, 2016

Fremstilling af et højværdisubstrat til biogasproduktion ved sampulpning af have/parkaffald og kildesorteret organisk dagrenovation vha. Ecogi-teknologien

15-12-2016

Rapporten beskriver, hvordan det er muligt at sammenblande have/parkaffald med kildesorteret organisk affald (KOD) og producere en biopulp, der kan anvendes til biogasanlæg.

Rapporten består af en hovedrapport, hvor de væsentligste metodeaspekter, forudsætninger, resultater og konklusioner fra fuldskalalforsøg er beskrevet. Herudover er der en beskrivelse af de laboratorieforsøg, der er udført for at bestemme biogaspotentialet i biopulpen samt en LCA af sampulpningen af have/parkaffald og KOD.

Projektet har vist, at der er muligt at behandle have/parkaffald sammen med KOD i Ecogi-anlægget, uden at der tabes mere end 14% af biomassen til rejekt.  Projektet har vist, at have/parkaffald, der indsamles på genbrugspladser og køres til oparbejdning, begynder at kompostere så hurtigt, at det meste af det letomsættelige organiske materiale er omsat og optræder som mineraler allerede inden, det behandles i anlægget, hvilket kan medføre risiko for sediment i rør og tanke.

Have-parkaffald, der indsamles i spande direkte ved husstanden, har ikke samme askeindhold som have/parkaffald fra genbrugspladser. Det anbefales ud fra et driftsteknisk synspunkt, at andelen af have/parkaffald i biopulpen holdes under 25%.  

Læs publikation