Miljøprojekt nr. 1789, 2015

Jordforureningers påvirkning af overfladevand - Analyse og vurdering af screeningsværktøjets parameterværdier til optimering af regionernes indsats

09-10-2015

Regionerne er i gang med at identificere de jordforureninger, der kan true overfladevand (søer, vandløb, fjorde og kystvande). Opgaven løses ved hjælp af Miljøstyrelsens screeningsværktøj.

Formålet har været at undersøge, om der er parameterværdier i screeningsværktøjet der bør ændres, og om eventuelle ændringer vil optimere arbejdet med at identificere de potentielt truende jordforureninger. I miljøprojektet beskrives den gennemførte analyse og vurdering af parameterværdierne. Der peges på to generelle ændringsforslag:
1) For aktiviteter vedr. olie- og benzinoplag (tanke) foreslås et større defaultareal end det der nu er fastsat. Effekten af forslaget vil ikke være signifikant, men vil derimod forbedre nuværende parameterværdi og dermed screeningsværktøjets resultat.
2) Det foreslås at ændre på de tildelte defaultværdier for vandløbenes medianminimum. Ændringen forventes at have stor effekt for de jordforureninger, der udgør en potentiel trussel for type 1 vandløb.

Læs publikation