Miljøprojekt nr. 1733, 2015

Genanvendeligt affald i indsamlet dagrenovation

01-10-2015

Vurdering af materialernes egnethed til genanvendelse

Formålet med projektet har været at afklare muligheden for at genanvende plast-,
glas-, metal-, pap- og papiraffald, som er indsamlet som dagrenovation.

En række udvalgte eksperter har taget stilling til forskellige affaldsprøvers sammensætning ud fra fire parametre: arbejdsmiljø, afsætningspris, egnethed til genanvendelse og miljøbelastning.

Det overordnede resultat er, at ’glas’ godt kan sorteres ud til genanvendelse fra blandet restaffald – uden væsentlig påvirkning af arbejdsmiljø, pris, egnethed til genanvendelse og miljøbelastninger. Det samme gælder i et vist omfang ’metal’, mens der er større udfordringer for ’hård plast’. For ’blød plast’, ’pap’ og ’papir’ vurderes der ikke at være potentiale for genanvendelse, når materialerne er indsamlet sammen med blandet restaffald. 

Læs publikation