Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter nr. 141, 2015

CMR-stoffer i legetøj – kontrol og risikovurdering

29-10-2015

Formålet med projektet var at kortlægge forekomsten af CMR-stoffer i legetøj ud fra en litteraturgennemgang af eksisterende undersøgelser og eksisterende viden, at analysere indholdet og migrationen af CMR-stoffer i et antal udvalgte produkter og at foretage en risikovurdering for produkter med et væsentligt indhold/afgivelse af CMR-stoffer.

Miljøstyrelsens udtog 28 produkter til kemiske analyse. Der blev foretaget screeningsanalyser af alle 28 produkter og herefter kvantitative analyser af 24 udvalgte CMR-stoffer fra screeningen. Herefter blev der foretaget migrationsanalyser af to CMR-stoffer valgt ud fra en overordnet worst case-risikovurdering baseret på 100 % migration. De 24 stoffer der blev kvantificeret blev udvalgt på baggrund af stoffernes selvklassificering eller harmoniserede klassificering som CMR-stof. Resultaterne af de kvantitative analyser af specifikke stoffer ved GC/MS viste, at indholdet af CMR-stofferne var forholdsvis lavt (generelt <1000 mg/kg), og at der ikke var overskridelser af de gældende grænser for de enkelte CMR-stoffer.

Den overordnede konklusion på rapporten er, at der findes CMR-stoffer i et bredt udvalg af legetøjsprodukter, men i koncentrationer, som for ligger under de tilladte grænser for de enkelte CMR-stoffer. Den sundhedsmæssige vurdering af 10 CMR-stoffer, som forekom i de højeste koncentrationer i 11 udvalgte legetøjsprodukter viste, at der under worst case-antagelser ikke var nogen risiko ved de stoffer, som kan vurderes.

Læs publikation