Miljøprojekt nr. 1654, 2015

Vurdering af metalholdigt affald til forbrænding

27-03-2015

I dette projekt afdækkes konsekvenserne for især slagge, når tilførslen af metalholdigt affald (metalimprægneret træaffald og shredderaffald) til forbrænding øges. Projektet er udført som et litteraturstudie, der har givet input til modellering af relevante scenarier for affaldets sammensætning. Denne sammensætning er herefter anvendt i en model, der beskriver effekten ved forbrænding og hermed muliggør en vurdering af potentialerne for genanvendelse af metaller og nyttiggørelse af slaggerne. 

Læs publikation