Miljøprojekt nr. 1719, 2015

Udvikling af onlinemetoder til hurtig detektion af PCB

25-06-2015

Projektet har haft det overordnede formål at udvikle en metode, der ved hjælp af online spektroskopiske måleteknologier kan detektere indholdet af polyklorerede bifenyler (PCB) i forseglingsfuger fra termoruder på under et minut.

På grundlag af litteraturstudiet og test, blev det besluttet at fokusere på FTIR spektroskopi. FTIR-analyse blev foretaget på et bredt udvalg af fugeprøver med og uden indhold af PCB, og en model til forudsigelse af PCB-indhold i fugematerialer ud fra FTIR-analyser blev udviklet. Det konkluderes overordnet, at den udviklede model baseret på FTIR-data ikke er i stand til at detektere PCB i tilpas lave koncentrationer til at frikende materialer fra at være farligt affald. Metoden kan dog være relevant i andre sammenhænge, hvor et groft estimat af PCB-indholdet kan give stor værdi, og vil kunne benyttes til at frasortere højkoncentrerede prøver.

Udover FTIR blev røntgen-fluorescens (XRF) også undersøgt. Metoden er hurtig, simpel og håndholdt, men er ikke er velegnet til på korrekt vis at identificere PCB og klorparaffiner.

Læs publikation