Miljøprojekt nr. 1725, 2015

Jordforureningers påvirkning af overfladevand. Fortyndinger i fjorde og søer, delprojekt 5

23-06-2015

Rapporten er én ud af 6 delprojekter, der blev i gangsat af Miljøstyrelsen i forbindelse med identificering af overfladevandstruende jordforureninger.

Delprojekt 5 omfatter beregning af strømningsforhold i udvalgte søer og fjorde ved tredimensional matematisk modellering med softwaret MIKE 3. Resultatet herfra er benyttet til etablering af et fortyndingskort i GIS for vandområderne. Dermed er der skabt et grundlag for en første vurdering af, hvilke jordforureninger der potentiel udgør en trussel i henhold til overfladevand i de inkluderede søer og fjorde.

Læs publikation