Miljøprojekt nr. 1704, 2015

Fosforgenanvendelse fra spildevandsslam

11-06-2015

I projektet blev det undersøgt, om det var muligt at finde en simpel teknik til at genopløse fosfor i udrådnet spildevandsslam før slutafvanding. Resultatet af de udførte forsøg viste, at det ved fortyndinger med renset spildevand ikke var muligt at genopløse fosfor fra udrådnet spildevandslam fra de to undersøgte rensningsanlæg.

Projektet havde til formål at undersøge potentialet i en teknik til genopløsning af fosfor i udrådnet spildevandsslam. Ønsket var at finde en enkel og økonomisk rentabel løsning, hvorved mere fosfor kunne gøres tilgængeligt i rejektvandet til efterfølgende genindvinding ved eksempelvis kontrolleret struvitudfældning til gødskningsformål.

Konklusionen fra de udførte forsøg var, at det ved simpel fortynding med renset spildevand ikke har været muligt at genopløse fosfor fra udrådnet spildevandsslam fra de to undersøgte renseanlæg.

På baggrund af de indledende screeningsforsøg blev det besluttet ikke at gå videre med yderligere forsøg i større skala.

Læs publikation