Environmental project No. 1723, 2015

Survey of nickel (metal)

Part of the LOUS review

07-07-2015

A survey has been performed of nickel (metal), which is listed on the Danish EPA’s List of Undesired Substances (LOUS). Nickel (metal) is classified as a skin sensitiser, as suspected of causing cancer and as toxic though prolonged or repeated exposure. Besides the skin sensitising properties by dermal uptake, the target organ for the other chronic effects of nickel are the respiratory organs. 

This survey gives an updated status on regulation, use, effects on health and environment, waste management and alternatives to nickel. Nickel is mainly used as a component in stainless steel, which accounts for > 60% of the total nickel consumption in EU. Other important uses include alloys, plating and foundry. Nickel is extensively regulated at EU level. Since nickel allergy has been (and still is) an area of concern, limits have been introduced for the amount of nickel that may be released from products intended for direct and prolonged contact with the skin, including e.g. jewellery. The major of nickel exposure in the general population is via dietary uptake, which is estimated to account for >95% of the total exposure.

Der er blevet udført en kortlægning af nikkel (metal), som indgår på Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer (LOUS). Nikkel (metal) er klassificeret som hudsensibiliserende, som toksisk ved længerevarende eller gentagen eksponering og er mistænkt for at være kræftfremkaldende. Ud over de sensibiliserende egenskaber ved hudoptag er åndedrætsorganerne målorgan for de øvrige kroniske effekter. 

Denne kortlægning giver en opdateret status på regulering, anvendelse, effekter på sundhed og miljø, affaldshåndtering og alternativer til nikkel. Den primære anvendelse af nikkel er i rustfrit stål, hvilket udgør mere end 60% af det totale nikkelforbrug i EU. Andre væsentlige anvendelser omfatter legeringer, overfladebehandling og støberi. Der er en omfattende regulering af nikkel i EU. Da nikkel allergi har udgjort (og stadig udgør) et sundhedsmæssigt problem er der fastsat grænseværdier for den mængde nikkel der må frigives fra produkter, der er beregnet til direkte og længerevarende kontakt med huden, herunder f.eks. smykker. Den primære kilde til nikkel eksponering i den generelle befolkning er optag via fødevarer, der udgør mere end 95% af den totale eksponering.

 

Læs publikation