Miljøprojekt 1731, 2015

Spredning af problematiske stoffer ved materialenyttiggørelse af asfalt til vejbygningsformål

23-07-2015

Prøver af knust asfalt blev udtaget på seks modtage- og behandlingsanlæg for opbrudt asfalt, og blev undersøgt for indhold og udvaskning af en række uorganiske og organiske stoffer.

Der er opstillet syv forskellige scenarier for anvendelse af knust asfalt på ubunden form som bundsikring og/eller slidlag/bærelag ved anlæg af veje eller pladser.

Der for disse scenarier foretaget modelberegninger af påvirkningen af grundvandet nedstrøms for anvendelserne som følge af stofudvaskning fra den knuste asfalt.

Projektets resultater viser, at knust asfalt indeholder en række problematiske stoffer i koncentrationer, der overstiger jordkvalitetskriterierne. Modelberegningerne viser, at risikoen for uacceptabel udvaskning af problematiske stoffer fra knust asfalt fra de opstillede scenarier, er lille.

Læs publikation