Miljøprojekt nr. 1646, 2015

Håndbog i monitering af gasemission fra danske affaldsdeponier

05-02-2015

Håndbog giver specifikt ideer til, hvordan gasemissionen bør moniteres på danske affaldsdeponier og omhandler således ikke anden monitering af gasrelaterede spørgsmål, såsom gasmigration (spredning af gas i omgivende jordlag). Håndbogen er et teknisk baggrundsnotat, som kan benyttes som platform for udarbejdelse af konkrete krav til deponeringsanlæggenes håndtering af deponigas, herunder effektiviteten af etablerede imødegåelsessystemer, moniteringsprincipper, og stopkriterier for monitering af metan-emission fra deponeringsanlæggene.

Download