Miljøprojekt nr. 1806, 2015

Forurenende stoffer i beton og tegl

17-12-2015

Rapporten omhandler forekomst af mulige forurenende stoffer i beton og tegl samt relevante affaldsfraktioner, der kan forekomme sammen med nedknust beton- og teglaffald.

Danmark genanvender meget store mængder beton og tegl fra renovering og nedrivning af bygninger og anlæg. Genanvendelsen finder primært sted i form af nedknust beton og tegl som erstatning for naturlige materialer i vejkasser, fundamentpuder mm. Der er derfor behov for viden om, hvorvidt miljøfremmede stoffer i beton og tegl kan udgøre et miljøproblem ved genanvendelsen. I rapporten ses på de forurenende stoffers miljøegenskaber, herunder udvaskning, og der gives forslag til prioritering af stofferne i forhold til sandsynligheden for, at de udgør et miljøproblem ved genanvendelse af affaldet. Rapporten peger på, at der bør gennemføres en undersøgelse af et repræsentativt udsnit af dansk knust beton og tegl for at belyse den konkrete forekomst og udvaskning af indholds- og tilsætningsstoffer under danske forhold. Rapporten indeholder endvidere forslag til metode for fastsættelse af kvalitetskrav for udvalgte stoffer i beton- og teglaffald.

Læs publikation