Langtidsbelastning af miljørealistiske koncentrationer af pesticider på bundsamfund i ferskvand - Stofomsætning, vækst, dødelighed og samfundsstruktur hos planter og dyr – et mikrokosmosstudium

Ny publikation fra bekæmpelsesmiddelforsknings-programmet

07-08-2015

Bekæmpelsesmiddelforskning nr. 158, 2015 er nu publiceret

Formålet med dette forskningsprojekt var at opnå viden om mulige fysiologiske og økologiske effekter på planter, alger, mykorrizasvampe, smådyr og stofomsætning i bundsamfund i ferskvande udsat for langvarig eksponering til pesticider, men i lave koncentrationer. Dette kan tænkes at finde sted i kildevandsbaserede systemer i et scenarium med kontaminering af det øvre grundvand.

Projektet bestod af fire eksperimentelle mikrokosmosstudier udført i laboratorium. Langtidseffekten af forskellige kombinationer af herbicidet bentazon, fungicidet propiconazol og insekticidet pirimicarb i ”grundvandsrealistiske” (0,05 μg L-1) såvel som høje (5 μg L-1) koncentrationer undersøgtes på en lang række økologiske processer og fysiologiske parametre hos fire forskellige udvalgte plantesamfund: langsomt voksende grundskudsplanter i naturlige, uforstyrrede sedimentkerner og smådyr fra næringsfattige søer (delprojekt 1), samplantede amfibiske planter (vandmynte, tykbladet ærenpris og vandstjerne) fra vandløb (delprojekt 2), en kombination af ovennævnte plantegrupper i hydroponisk kultur, dvs. uden sediment (delprojekt 3) og en kombination af samplantede grundskuds-, vandskuds- og amfibiske planter ved forskellig næringstilførsel og med og uden pesticideksponering (delprojekt 4).

Vi fandt ingen målbare ændringer hos de undersøgte arter, processer og økosystemer under langvarig indflydelse af miljørelevante koncentrationer af bentazon, propiconazol og pirimicarb. Denne konklusion kan selvfølgelig ikke udstrækkes til højere koncentrationer, til andre stoffer, eller til kombinationer med andre stoffer. Men vi finder altså på dette konkrete grundlag ikke anledning til at nære bekymringer for skadelige effekter af disse tre stoffer på de undersøgte arter og økosystemer, som vi før studiet anså for at være blandt de mest følsomme for langvaring (”kronisk”) pesticidpåvirkning.

Læs publikation