Miljøprojekt nr. 1668, 2015

Stabilitets- og fiskerimæssige konsekvenser af blyfrie garn

Et LOUS 2012-2015 opfølgningsprojekt

22-04-2015

Danmark indførte i 2000 et bredt dækkende forbud mod import og salg af blyholdige produkter på grund af blys skadelige effekter på mennesker og miljø. Reglerne begrænser blyindholdet i bl.a. fiskeredskaber til erhvervsfiskeri. Efterfølgende har Miljøstyrelsen løbende givet tidsbegrænsede dispensationer til blyholdige synkeliner som følge af usikkerheder omkring alternativer.

Der er udviklet en blyfri synkeline med zink, men garn monteret med de blyfrie liner vejer og fylder væsentligt mere end garn monteret med blyliner. Dette kan muligvis indebære en sikkerhedsmæssig risiko ved at forringe garnfartøjernes stabilitet.

Formålet med nærværende projekt er, at vurdere de eventuelle stabilitets- og fiskerimæssige konsekvenser for erhvervsfiskeriet ved overgangen til blyfri synkeliner. Projektet vurderer ikke konsekvenserne for fritidsfiskeriet. Projektet tager udgangspunkt i forholdene om bord på 3 repræsentative fiskefartøjer.

Det kan generelt konkluderes, at en stor del af garnfartøjerne i den danske fiskeflåde, ved overgang til fiskeri med garn med zinkliner, vil opleve problemer på et eller flere af følgende områder: dårligere arbejdsmiljø, pladsmæssige problemer, og/eller dårlig stabilitet.

Den oplagte løsning på de nævnte problemer vil være at reducere antallet af garn, som transporteres ombord. Andre løsninger kan bestå i ombygninger af dæksarrangement, øget ballast på køl, indbygning af opdrift, forlængelse af fartøj m.v. – Løsninger som i de fleste tilfælde vil være behæftet med betydelige udgifter.

Læs publikation