Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 3, 2014

Anvendelse af glyphosat før høst i korn

09-10-2014

Miljøstyrelsen har udarbejdet en redegørelse om brugen af glyphosat (Round Up) til modning af korn før høst.

Glyphosat er i Danmark, som i en række andre EU lande, godkendt til både ukrudtsbekæmpelse og modning af korn frem til 10 dage før høst. Ofte vil landmænd anvende glyphosat før høst både med henblik på ukrudtsbekæmpelse og modning/høstsikring af afgrøden. Andre gange kun med det ene af de to formål for øje. Redegørelsen beskriver anvendelsen og de dilemmaer jordbrugere står overfor med de indførte restriktioner for jordbearbejdning og brugen af sprøjtemidler umiddelbart efter høst for at minimere udvaskning af næringsstoffer, hvilket medfører øget behov for anvendelse af glyphosat før høst.

Redegørelsen konkluderer, at der ikke er en sundheds- eller miljømæssig risiko ved anvendelsen før høst. Herunder ingen risiko for udvaskning til grundvand. Endvidere konkluderes det i redegørelsen, at anvendelsen til ukrudtsbekæmpelse før høst er i overensstemmelse med principperne om integreret plantebeskyttelse (IPM). Anvendelsen til modning og høstsikring af afgrøden er vanskelig at vurdere i forhold til IPM, da der ikke er taget højde for en sådan anvendelse i udformningen af EU’s IPM-principper. Men, da anvendelse før høst med henblik på modning kan mindske risikoen for, at afgrøden går tabt, i år med store nedbørsmængder i høstperioden og i de tilfælde, hvor landmanden kan have andre økonomiske fordele ved denne anvendelse, vil sprøjtning med glyphosat før høst kunne betragtes som værende i overensstemmelse med god landbrugsmæssig praksis.

Læs publikation