Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 1, 2014

Økonomisk og teknisk vurdering af blyfri synkeliner

10-03-2014

I 2013 blev der udviklet og markedsført blyfrie synkliner, som er blevet modtaget med skepsis i fiskerierhvervet. Rapporten beskriver en teknisk og økonomisk vurdering af de blyfrie synkeliner.

Den årlige produktion af garn til danske fiskere er skønnet til at udgøre ca. 75.000 garn. Kun 10% af disse er nye garn. Hovedparten er garn med genbrugte synkeliner. Fiskeriet med garn er igennem de sidste 10 år gået tilbage både målt i antal fartøjer, fangstmængde og værdi. Den mængde bly, der anvendes i erhvervsfiskeriets synkeliner er reduceret med ca. 40%. De fleste erhvervsfiskere har en betydelig mængde passiv bly i redskabshuse/lagre. Behovet for nye liner er derfor begrænset.

Analysen viser, at der ikke findes materialer/produkter, der ud fra en fiskerimæssig synsvinkel er lige så velegnede som bly-synkeliner.

Anvendelse af de nye, alternative synkeliner uden bly vil påføre fiskerierhvervet en merudgift, hvis størrelse afhænger af prisniveauet og af genanvendelsesgraden. De nye synkeliner er kun blevet anvendt i en sæson, og kun i begrænset omfang så muligheden for genanvendelse er dårligt kendt – det vides dog, at genanvendelse efter en sæson er mulig.

Den årlige merudgift, med det nuværende prisniveau er beregnet til at udgøre mellem 1,5 og 15 mio. kr – mindst hvis muligheden for genanvendelse er som for blylinerne, og mest hvis det viser sig nødvendigt at udskifte linerne efter hver sæson. I 2012 hvor der var 312 aktive garnfartøjer, svarer det til en merudgift per fartøj på ca. 4800 kr. Med en gennemsnitsomsætning på et fartøj på 600.000 kr, svarer det til 0,8 % af omsætningen, hvis linerne kan genanvendes på linje med blylinerne. Det skal bemærkes, at producenten forventer, at prisen på de nye synkeliner kan reduceres med op imod 40% hvis produktionsprocessen effektiviseres og omsætningen øges.

De nye synkeliner er afprøvet af 4 kommercielle garnfartøjer – sammenfattende er erfaringerne herfra moderat positive, men ikke entydige.
For visse typer af de symaskiner som anvendes til montering af blyliner kan monteringen af de nye synkeliner udgøre et problem.

Det kan være et stabilitets- og sikkerhedsmæssigt problem for en del fartøjer, at de nye liner, dels er betydeligt tungere, og dels fylder væsentligt mere end blylinerne. Problemet kan selvsagt løses ved at reducere antallet af garn, hvilket imidlertid vil påvirke fartøjets økonomi i en negativ retning.

Læs publikation