Miljøprojekt nr. 1574, 2014

Jordforureningers påvirkning af overfladevand, Delprojekt 3

Relationer mellem stoffer, koncentrationer og fluxe

23-05-2014

Miljøstyrelsen har iværksat 7 delprojekter for at tilrettelægge indsatsen over for jordforureninger, der truer overfladevand og internationale beskyttelsesområder.

I delprojekt 3 er der tilvejebragt et datagrundlag, der gør det muligt at tilknytte worst case forureningskoncentrationer og –fluxe til i alt 16 modelstoffer (stofgrupper), hvor de 16 modelstoffer repræsenterer et stort antal kritiske jordforureningsstoffer.

Datagrundlaget anvendes i Miljøstyrelsens screeningsværktøj til identifikation af jordforureninger, der truer overfladevand.

Læs publikation