Miljøprojekt nr. 1565, 2014

Jordforureningers påvirkning af overfladevand, delprojekt 2

Afstandskriterier og fanebredder

08-05-2014

Miljøstyrelsen har iværksat 7 delprojekter for at tilrettelægge indsatsen over for jordforureninger, der truer overfladevand og internationale beskyttelsesområder.

I delprojekt 2 er fastlagt: 1) afstandskriterier for 16 specifikke stoffer ud fra viden om jordforureningers fanelængder, 2) typiske arealstørrelser for forureningskilder og på grundlag heraf 3) fanebredder og kildestørrelser for typiske forureninger.

Delprojekt 2 indgår som en del af Miljøstyrelsens screeningsværktøj til identifikation af overfladevandstruende jordforureninger (jf. bekendtgørelse om fastlæggelse af indsatsområder for den offentlige indsats over for forurenet jord).  

Læs publikation