Miljøprojekt nr. 1562, 2014

Stimuleret reduktiv dechlorering i kalkmagasin

Stimuleret reduktiv dechlorering i kalkmagasin

26-06-2014

Problematisk jord- og grundvandsforurening med chlorerede ethener kan oprenses effektivt ved anvendelse af stimuleret reduktiv dechlorering forudsat at der kan skabes kontakt mellem forureningen og det injicerede substrat og bakteriekultur. I danske kalkmagasiner har afværgepumpning i årevis været den foretrukne afværgemetode. På lokaliteten Hellestedvej 22, Hellested er stimuleret reduktiv dechlorering implementeret i fuldskala i et TCE-forurenet kalkmagasin som erstatning for en eksisterende afværgepumpning.

På lokaliteten er metoden benyttet til at oprense den eksisterende fane i kalkmagasinet ved en aktiv driftsfase og efterfølgende at forhindre genforurening af magasinet ved at opretholde biologisk aktivitet i en horisontal barriere under kildeområdet i en passiv driftsfase. Disse aktiviteter er suppleret med en behandling af kildeområdet i det overliggende moræneler med henblik på reduktion af kildestyrken og dermed også af driftstiden for afværgeforanstaltningerne i kalkmagasinet.

Læs publikation