Redegørelse nr. 2, 2014

Redegørelse om jordforurening 2012

Redegørelse om jordforurening 2012

20-06-2014

Hvert år udarbejder Depotrådet en redegørelse til miljøministeren om arbejdet med jordforurening i Danmark. Denne redegørelse beskriver på et overordnet plan den indsats, der er sket i 2012. Yderligere oplysninger kan findes i det tilhørende databilag til redegørelsen.

I 2012:

• 427 mio. kr. er anvendt på regionernes indsats rettet mod at beskytte drikkevandet og menneskers sundhed mod jordforurening

• Regionerne har arbejdet med 1.363 indledende undersøgelser

• Regionerne har arbejdet med 300 videregående undersøgelser og 98 oprensninger

• Regionerne har besvaret 193.300 henvendelser fra borgerne om konkret jordforurening

• Regionerne har arbejdet med at undersøge, oprense og overvåge 63 store kendte jordforureninger

• 61 mio. kr. fra Værditabsordningen dannede grundlag for 79 undersøgelser og 32 oprensninger af jordforurening

• Kommunerne har udarbejdet 372 tilladelser til byggeri og ændret arealanvendelse på kortlagte grunde

• 37 mio. kr. fra Forsvaret blev anvendt på at kortlægge, undersøge, oprense og overvåge forurening på 58 grunde

• Knap 16 mio. kr. fra regionerne og godt 6 mio. kr. fra Teknologiudviklingspuljen blev øremærket til udviklingsprojekter, blandt andet til at udvikle nye metoder til at rense forurening op

• Private grund- og virksomhedsejere igangsatte frivilligt at rense forurening op på 924 grunde

• Oliebranchens Miljøpulje var beskæftiget med 43 undersøgelser og oprensninger af forurening på nedlagte tank- og servicestationer og 55 undersøgelser og oprensninger af nye forureninger fra villaolietanke

Bilag til redegørelsen (pdf)

Læs publikation