Bekæmpelsesmiddelforskning nr. 154, 2014

Herbicider i terrestriske vådområder

20-06-2014

Vådområder er truet natur beskyttet af flere EU-direktiver. Vi har i
dette projekt undersøgt om herbicider er en trussel mod deres tilstand. Vi undersøgte herbicideksponering på 11 ådalsstrækninger fordelt på 7 ådale og fandt herbicider alle steder. Koncentrationen af herbicider i grundvand og vandløb var lav. Vi fandt til gengæld herbicidrester i alle nedbørmålinger ihøje koncentrationer. Vi fandt glyphosat og bentazon i et markdræn.  Belastningen per arealenhed var størst for drænvand, efterfulgt af regnvand og med grundvand og vandløbsvand som ubetydelig kilde. Eksponering fra drænvandvurderes at være potentielt skadelig, mens effekten af herbicider i regnvandet er ukendt.

Læs publikation