Bekæmpelsesmiddelforskning nr. 155, 2014

Fra mark til vandløb – skæbne og skadevirkninger af insekticider i overfladevand

13-06-2014

Projektet har haft til formål at undersøge binding af insekticider til sedimentpartikler og den deraf følgende forventede reduktion af toksicitet. Helt mod forventning fandtes, at det lipofile insecticid lambda-cyhalothrin var mere toksisk overfor vandløbs-tangloppen Gammarus pulex i tilstedeværelse af uorganiske partikler (ler), mens tilstedeværelsen af organiske partikler (humussyre) ikke øgede toksiciteten, men dog heller ikke mindskede toksiciteten.  Den øgede toksicitet tilskrives transport af lambda-cyhalothrin via kolloide partikler til tangloppen. Projektet demonstrerer at kolloidbårne lipofile insekticider kan have væsentlige implikationer for invertebrat-faunaen i danske vandløb. 

Læs publikation