Miljøprojekt nr. 1481, 2013

Beskæftigelse i affaldssektoren

04-10-2013

I rapporten opgøres den samlede beskæftigelse i affaldssektoren incl. den afledte beskæftigelse i brancher, som leverer input til affaldssektoren. Antal årsværk pr. 1.000 tons affald er opgjort for hhv. oparbejdning, forbrænding og deponering.
Beskæftigelseseffekten ved øget genanvendelse af dagrenovation og elektronikskrot samt øget forbrænding af shredderaffald er beregnet v.hj.a. en udviklet model, og effekten ved tiltag i bygge- og anlægssektoren er vurderet skønsmæssigt.

Læs publikation