Miljøprojekt nr. 1458, 2013

Miljø- og samfundsøkonomisk vurdering af muligheder for øget genanvendelse af papir pap plast metal og organisk affald fra dagrenovation

13-05-2013

Der er udført livscyklusvurderinger samt budget- og velfærdfærdøkonomiske analyser af et basisscenarie og 12 alternativ-scenarier med øget grad af kildesortering af forskellige affaldsfraktioner i dagrenovation. Scenarierne inddrager synergieffekter ved samtidig håndtering af flere fraktioner, og stordriftsfordele antages opnået gennem fælles løsninger for større oplande og uden bindinger i forhold til eksisterende anlæg. Genanvendelsen kan øges væsentligt uden højere økonomiske omkostninger under de givne forudsætninger, og der opnås besparelser i drivhusgasemissionen.

Læs publikation